รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
26 06/06/2024 สังเวียน งาหัตถี เครือข่ายขัดข้องไม่เสถียร กองสาธารณสุข Edit
27 06/06/2024 จุฑามาศ กาญจนะโภคิน แชร์เครื่องปริ้น สำนักงานเลขานุการฯ Edit
28 06/06/2024 ชัญญาภัค เผ่าชัย ปริ้นไม่ออก กองช่าง Edit
29 06/06/2024 มยุรี จันทาเทพ Internet เครื่องถ่ายเอกสาร กองการเจ้าหน้าที่ Edit
30 05/06/2024 วรินทร ทองประภา แชร์เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์งานออกไปเครืองถ่ายเอกสารหน้าห้องสำนักปลัดฯไม่ได้ สำนักปลัดฯ Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
1 24/06/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสวัสดิการสังคม Edit
2 20/06/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
3 18/06/2024 ภัณฑิลา กาชัย ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
4 11/06/2024 ณัฐริดา ศรีลาพัด ปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฯ(สตง.ภาค4) ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน Edit
5 18/06/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะกรรมการอนุ ก. ครู ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit