รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 21/06/2024 วิสิษฐ์ ใจชื้น ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการฯ Edit
2 21/06/2024 สมศักดิ์ สมน้อย เตรื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก กองสวัสดิการสังคม Edit
3 21/06/2024 สุจรรยา หงษ์ไทย เครื่องประมวลผลช้า สำนักงานเลขานุการฯ Edit
4 21/06/2024 สมพร กุลนาฝาย ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองคลัง Edit
5 21/06/2024 ศศิธร ลุนศิลา ไฟล์เอกสารเปิดไม่ได้ กองการศึกษาฯ Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
21 06/03/2567 ศุภาพิชญ์ สุดสาย คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ห้องครูเข็มทอง การประชุมทั่วไป สำนักปลัดฯ Edit
22 07/03/2024 ชาญชัย คุ้มกัน คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
23 04/03/2024 รุ้งทิพย์ พุดพึ่ง กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการศึกษาฯ Edit
24 07/03/2024 วิษุวัต ลิกขะไชย ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองยุทธศาสตร์ฯ Edit
25 01/03/2024 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า ต้อนรับข้าราชการมารายงานตัว ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit