รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 27/05/2024 กล้าพิทักษ์ พันธุ์ภักดี ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำนักปลัดฯ Edit
2 27/05/2024 สุภาพร แสนแก้ว ใช้งานไม่ได้ กองสวัสดิการสังคม Edit
3 27/05/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ เครื่องพิมพ์มีหมึกเต็ม แต่พิมพ์ออกมาไม่มีตัวหนังสือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่า กองสวัสดิการสังคม Edit
4 24/05/2024 จรรยา ใจอดทน โปรแกรม MS Office ปิดการใช้งานได้ช้า , ตัวชี้เมาส์ค้าง , เวลาเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ค้าง มีข้อความ "Not Responding" , เวลาจะคลิกลิงค์ก็ไม่ตอบสนอง กองสวัสดิการสังคม Edit
5 24/05/2024 อศลย์ บำรุงหมู่ wifi ใช้งานไม่ได้ เครื่อข่ายขัดข้อง กองช่าง Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
11 18/03/2024 มัลลิกา แผ่นเงิน โครงการฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงวัยด้วยโยคะเบื้องต้น ประจำปี 2567 ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองสวัสดิการสังคม Edit
12 20/03/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
13 14/03/2024 ชมขวัญ ชาติเผือก คณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องอื่นๆ การประชุมออนไลน์ (Video conference) เลขานุการผู้บริหาร Edit
14 19/03/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
15 06/03/2567 ศุภาพิชญ์ สุดสาย คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ห้องครูเข็มทอง การประชุมทั่วไป สำนักปลัดฯ Edit