รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 27/05/2024 กล้าพิทักษ์ พันธุ์ภักดี ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำนักปลัดฯ Edit
2 27/05/2024 สุภาพร แสนแก้ว ใช้งานไม่ได้ กองสวัสดิการสังคม Edit
3 27/05/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ เครื่องพิมพ์มีหมึกเต็ม แต่พิมพ์ออกมาไม่มีตัวหนังสือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่า กองสวัสดิการสังคม Edit
4 24/05/2024 จรรยา ใจอดทน โปรแกรม MS Office ปิดการใช้งานได้ช้า , ตัวชี้เมาส์ค้าง , เวลาเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ค้าง มีข้อความ "Not Responding" , เวลาจะคลิกลิงค์ก็ไม่ตอบสนอง กองสวัสดิการสังคม Edit
5 24/05/2024 อศลย์ บำรุงหมู่ wifi ใช้งานไม่ได้ เครื่อข่ายขัดข้อง กองช่าง Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
26 09/02/2024 เอมอร มหาจันทร์ การต้อนรับคณะบุคลากรองค์การบริาหรส่วนตำบลอ่าวน้อย ห้องประชุมสภา การประชุมทั่วไป สำนักปลัดฯ Edit
27 08/02/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
28 30/01/2024 วายุ วัฒโน การดำเนินโครงการ chaiyaphum smart education ห้องครูเข็มทอง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการศึกษาฯ Edit
29 24/01/2024 อมรรัตน์ แดงสกุล ประเมินเลื่อนระดับนักวิชาการพัสดุ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
30 22/01/2024 ศุภณัฐ สุภัทโรบล สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งธรณีวิทยา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) สำนักปลัดฯ Edit