รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 27/05/2024 กล้าพิทักษ์ พันธุ์ภักดี ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำนักปลัดฯ Edit
2 27/05/2024 สุภาพร แสนแก้ว ใช้งานไม่ได้ กองสวัสดิการสังคม Edit
3 27/05/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ เครื่องพิมพ์มีหมึกเต็ม แต่พิมพ์ออกมาไม่มีตัวหนังสือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่า กองสวัสดิการสังคม Edit
4 24/05/2024 จรรยา ใจอดทน โปรแกรม MS Office ปิดการใช้งานได้ช้า , ตัวชี้เมาส์ค้าง , เวลาเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ค้าง มีข้อความ "Not Responding" , เวลาจะคลิกลิงค์ก็ไม่ตอบสนอง กองสวัสดิการสังคม Edit
5 24/05/2024 อศลย์ บำรุงหมู่ wifi ใช้งานไม่ได้ เครื่อข่ายขัดข้อง กองช่าง Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
16 07/03/2024 ชาญชัย คุ้มกัน คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
17 04/03/2024 รุ้งทิพย์ พุดพึ่ง กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการศึกษาฯ Edit
18 07/03/2024 วิษุวัต ลิกขะไชย ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองยุทธศาสตร์ฯ Edit
19 01/03/2024 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า ต้อนรับข้าราชการมารายงานตัว ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
20 01/03/2024 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ รพ.สต. สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit