รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 21/06/2024 วิสิษฐ์ ใจชื้น ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการฯ Edit
2 21/06/2024 สมศักดิ์ สมน้อย เตรื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก กองสวัสดิการสังคม Edit
3 21/06/2024 สุจรรยา หงษ์ไทย เครื่องประมวลผลช้า สำนักงานเลขานุการฯ Edit
4 21/06/2024 สมพร กุลนาฝาย ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองคลัง Edit
5 21/06/2024 ศศิธร ลุนศิลา ไฟล์เอกสารเปิดไม่ได้ กองการศึกษาฯ Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
41 08/01/2024 ขวัญหญิง กรดเต็ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำโครงการ Chaiyaphum Smart Econonmy ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองสวัสดิการสังคม Edit
42 09/01/2024 สุชีรา ชาติชนะ คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
43 25/12/2023 ขวัญหญิง กรดเต็ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำโครงการ Chaiyaphum Smart Econonmy ห้องประชุมสภา การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสวัสดิการสังคม Edit
44 19/12/2023 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
45 14/12/2023 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit