รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 27/05/2024 กล้าพิทักษ์ พันธุ์ภักดี ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำนักปลัดฯ Edit
2 27/05/2024 สุภาพร แสนแก้ว ใช้งานไม่ได้ กองสวัสดิการสังคม Edit
3 27/05/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ เครื่องพิมพ์มีหมึกเต็ม แต่พิมพ์ออกมาไม่มีตัวหนังสือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่า กองสวัสดิการสังคม Edit
4 24/05/2024 จรรยา ใจอดทน โปรแกรม MS Office ปิดการใช้งานได้ช้า , ตัวชี้เมาส์ค้าง , เวลาเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ค้าง มีข้อความ "Not Responding" , เวลาจะคลิกลิงค์ก็ไม่ตอบสนอง กองสวัสดิการสังคม Edit
5 24/05/2024 อศลย์ บำรุงหมู่ wifi ใช้งานไม่ได้ เครื่อข่ายขัดข้อง กองช่าง Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
36 09/01/2024 สุชีรา ชาติชนะ คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
37 25/12/2023 ขวัญหญิง กรดเต็ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำโครงการ Chaiyaphum Smart Econonmy ห้องประชุมสภา การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสวัสดิการสังคม Edit
38 19/12/2023 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
39 14/12/2023 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
40 12/12/2023 สุชีรา ชาติชนะ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit