รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 27/05/2024 กล้าพิทักษ์ พันธุ์ภักดี ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำนักปลัดฯ Edit
2 27/05/2024 สุภาพร แสนแก้ว ใช้งานไม่ได้ กองสวัสดิการสังคม Edit
3 27/05/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ เครื่องพิมพ์มีหมึกเต็ม แต่พิมพ์ออกมาไม่มีตัวหนังสือ ออกมาเป็นกระดาษเปล่า กองสวัสดิการสังคม Edit
4 24/05/2024 จรรยา ใจอดทน โปรแกรม MS Office ปิดการใช้งานได้ช้า , ตัวชี้เมาส์ค้าง , เวลาเปิดแอพพลิเคชั่นไลน์ค้าง มีข้อความ "Not Responding" , เวลาจะคลิกลิงค์ก็ไม่ตอบสนอง กองสวัสดิการสังคม Edit
5 24/05/2024 อศลย์ บำรุงหมู่ wifi ใช้งานไม่ได้ เครื่อข่ายขัดข้อง กองช่าง Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
31 23/01/2024 สมศักดิ์ สมน้อย คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสวัสดิการสังคม Edit
32 19/01/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
33 17/01/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
34 17/01/2024 ปัญจพร แก้วจุรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2567 ห้องทุ่งบัวสวรรค์ การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสาธารณสุข Edit
35 08/01/2024 ขวัญหญิง กรดเต็ม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำโครงการ Chaiyaphum Smart Econonmy ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองสวัสดิการสังคม Edit