รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
181 19/01/2024 เมธารินทร์ เพ็งขยัน ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ (ห้อง ผอ.กองคลัง) กองคลัง Edit
182 22/01/2024 ภัทรกร ประสพผล ปริ้นไม่ออก สำนักงานเลขานุการฯ Edit
183 19/01/2024 ชนกานต์ ฉวีหินตั้ง ไม่ดึงกระดาษ กองสวัสดิการสังคม Edit
184 17/01/2024 วรวลัญช์ แดนไธสง ไม่สามารถ Log in เข้าระบบ KTB Corporate ได้ กองคลัง Edit
185 17/01/2024 พันทิวา ประยูรสิงห์ จอดับบ่อย กองการเจ้าหน้าที่ Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
1 24/06/2024 เครือวัลย์ ดังชัยภูมิ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสวัสดิการสังคม Edit
2 20/06/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
3 18/06/2024 ภัณฑิลา กาชัย ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
4 11/06/2024 ณัฐริดา ศรีลาพัด ปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฯ(สตง.ภาค4) ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน Edit
5 18/06/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะกรรมการอนุ ก. ครู ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit