รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 24/07/2024 สุดารัตน์ ตู้จำนงค์ ลงระบบเครื่องพิมพ์ใหม่ กองคลัง Edit
2 24/07/2024 ธันยธรณ์ เพชรตะกั่ว กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์หลายแผ่น กองคลัง Edit
3 24/07/2024 อัญญารัตน์ คงอุ่น เครื่องช้า กระตุก กองคลัง Edit
4 24/07/2024 อริศรา พันธุ์ยาง เปิดไม่ติด กองการเจ้าหน้าที่ Edit
5 24/07/2024 กนกวรรณ สามารถกิจ จอเปิดไม่ติด สำนักปลัดฯ Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
1 15/07/2024 ภัณฑิลา กาชัย คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
2 02/07/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
3 05/07/2024 ณัฐชา ธีระพิทยาตระกูล คณะทำงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ห้องประชุมสภา การประชุมทั่วไป กองยุทธศาสตร์ฯ Edit
4 28/06/2024 นิพาดา จูแสน ประชุมคณะกรรมการ กกต. ชัยภูมิ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป สำนักปลัดฯ Edit
5 28/06/2024 ณัฐริดา ศรีลาพัด พิจารณาการตอบชี้แจงการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื่้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน Edit