รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 01/12/2023 นุชราภรณ์ ยงชัย ไม่สามารถเข้า Windows ได้ (เครื่องอยู่ ชั้น 2 ห้องเลขานุการผู้บริหาร) กองสวัสดิการสังคม Edit
2 01/12/2023 นายสุวัฒนชัย สองศรี ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้และสั่งปริ้นไปยังเครื่องพิมพ์ได้ กองการเจ้าหน้าที่ Edit
3 01/12/2023 ชมขวัญ ชาติเผือก อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ เลขานุการผู้บริหาร Edit
4 27/11/2023 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า Internet ใช้ไม่ได้ กองการเจ้าหน้าที่ Edit
5 27/11/2023 นางสุภาพร แสนแก้ว Word หมดอายุ กองสวัสดิการสังคม Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
1 28/11/2023 อมรรัตน์ แดงสกุล ประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
2 29/11/2023 ณัฐริดา ศรีลาพัด เปิดตรวจการเข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื่้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมออนไลน์ (Video conference) หน่วยตรวจสอบภายใน Edit
3 29/11/2023 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า พิจารณารับโอนข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น มาดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
4 23/11/2023 วนิดา ประสานเนตร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจหน่วยงาน 8 ส. ที่เกี่ยวข้องกับงาน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องทุ่งบัวสวรรค์ การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองสาธารณสุข Edit