ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2564- พ.ศ. 2568)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
    - เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    ฉบับที่ 2    ฉบับที่ 3    ฉบับที่ 4    ฉบับที่ 5    ฉบับที่ 6    ฉบับที่ 7    ฉบับที่ 8    ฉบับที่ 9    ฉบับที่ 10    ฉบับที่ 11    ฉบับที่ 12    ฉบับที่ 13    ฉบับที่ 14    ฉบับที่ 15    ฉบับที่ 16    ฉบับที่ 17
    - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1    ฉบับที่ 2      ฉบับที่ 3    ฉบับที่ 4    ฉบับที่ 5    ฉบับที่ 6    ฉบับที่ 7    ฉบับที่ 8    ฉบับที่ 9    ฉบับที่ 10    ฉบับที่ 11    ฉบับที่ 12    ฉบับที่ 13
    - แก้ไข ฉบับที่ 1    ฉบับที่ 2    ฉบับที่ 3    ฉบับที่ 4    ฉบับที่ 5    ฉบับที่ 6    ฉบับที่ 7    ฉบับที่ 8    ฉบับที่ 9    ฉบับที่ 10    ฉบับที่ 11    ฉบับที่ 12    ฉบับที่ 13    ฉบับที่ 14    ครั้งที่ 1/2564    ครั้งที่ 2/2564    ครั้งที่ 3/2564    ครั้งที่ 4/2564    ครั้งที่ 5/2564    ครั้งที่ 6/2564    ครั้งที่ 7/2564    ครั้งที่ 8/2564    ครั้งที่ 9/2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ