รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดประชาสัมพันธ์