ระบบบริการไฟล์ผ่าน QR code

QR code File Service

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ชัยภูมิ