คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการดำเนินงานกายอุปกรณ์คู่มือการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
   จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้รวบรวม ความรู้ทางวิชาการจากระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 

คู่มือ