รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ สถานะ วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล อาการเสีย ส่วนราชการ แก้ไข
1 19/04/2024 ราตรี ดอกสันเทียะ ติดตั้งโปรแกรม กองคลัง Edit
2 18/04/2024 ชำนาญ แถวไธสง โปรแกรม Microsoft Office ประมวลผลช้า กองยุทธศาสตร์ฯ Edit
3 19/04/2024 อัญญารัตน์ คงอุ่น ติดป๊อปอัป กองคลัง Edit
4 19/04/2024 ธีรเจต ต่วนสูงเนิน เครื่องโหลด Windows ไม่ขึ้น ภาพไม่ขึ้นหน้าจอ กองช่าง Edit
5 19/04/2024 รุ่งนภา นามวิชา word เปิดไม่ได้ กองพัสดุและทรัพย์สิน Edit

 รายการขอติดตั้งอุปกรณ์

ลำดับ สถานะ วันที่ประชุม ชื่อ-สกุล หัวข้อเรื่อง ห้องประชุม รูปแบบการประชุม ส่วนราชการ แก้ไข
1 19/04/2024 ภัทราภรณ์ สีทับ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเขาเขียว การประชุมออนไลน์ (Video conference) กองการเจ้าหน้าที่ Edit
2 02/04/2024 ธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า ต้อนรับข้าราชการมารายงานตัว ห้องประชุมภูคิ้ง การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit
3 01/04/2024 ณัฐนันท์ สมานสุข ติดตามความคืบหน้าโครงการรดน้่ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ "รักและใส่ใจ สูงวัยอายุยืน" ประจำปี 2567 ห้องครูเข็มทอง การประชุมทั่วไป กองสวัสดิการสังคม Edit
4 28/03/2024 ณัฐนันท์ สมานสุข โครงการรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ "รักและใส่ใจ" สูงวัยอายุยืน ห้องครูเข็มทอง การประชุมทั่วไป กองสวัสดิการสังคม Edit
5 21/03/2024 ชาญชัย คุ้มกัน ประชุมเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ห้องเขาเขียว การประชุมทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ Edit