ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-812098 และ 044-812406
โทรสาร   044-812406
 
ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567