การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดการประชุมประจำเดือน เพื่อแจ้งให้ ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย (No Gift Policy)