ข้อมูลสถิติการให้บริการ
       สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน