การจัดหาพัสดุ
1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 23 มี.ค. 2564    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564    
2

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564    
4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี