แผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
1

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
2

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาสที่ 1-2    
4

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินการประจำปี 2563