แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน    
3

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563