คู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการ
1

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต    คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน    
2

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง    
3

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
4

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540    
5

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542