ข้อมูลพื้นฐาน
1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง    หัวหน้าส่วนราชการ    
3

อำนาจหน้าที่

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
4

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    พรบ.อบจ.ฉบับที่ 5    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรท้องถิ่น    พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
การประชาสัมพันธ์
7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8

Q&A

9

Social Network

การดำเนินงาน
10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล    คู่มือการปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้    
การให้บริการ
14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน    
15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสำรวจรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ    
17

E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    
20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักปลัด    สำนักเลขาฯ    กองการเจ้าหน้าที่    หน่วยตรวจสอบภายใน    กองยุทธฯ    กองคลัง    กองพัสดุ    กองการศึกษาฯ    กองสาธารณสุข    กองสวัสดิการฯ    กองช่าง    โครงการฯ    สรุปรวมรายจ่าย    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    
22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564    
23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ 2564.    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ 2564.    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ 2564.    
24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564    
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล    
26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล    
27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564    
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน    
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการตรวจประเมินคุณภาพและความโปร่งใส    การมีส่วนร่วมผู้บริหาร    
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสื่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงทางทุจริต    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมของข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ    การเสริมสร้างวัฒนธรรมของข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ    
แผนป้องกันการทุจริต
39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม    
41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการทุจริต    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต    
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    
43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส