ตัวชี้วัดย่อย ITA 2563
ข้อมูลหน่วยงาน
1

โครงสร้างหน่วยงาน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร    หัวหน้าส่วนราชการ    
3

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ    
ข่าวประชาสัมพันธ์
7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8

Q&A

Q&A

9

Social Network Social

Facebook    Instagram    Twitter    Youtube    
แผนดำเนินงาน
10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือบริการประชาชน    
15

คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563    
19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ

23

สรุปผลารจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน    
30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต แลชะประพฤติมิชอบ

31

ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ    ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง    โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน    
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40

รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41

รายงายผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42

มาตรการส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน