โปรแกรมบันทึกการโอนจัดสรรงบประมาณ-เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลำดับเลขที่หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)อ้างถึงหนังสือแก้ไขข้อมูล