การบริหารเงินงบประมาณ
1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
2

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายตามแผนงานรวม รอบ 6 เดือน    
3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ