ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ