ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ -2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ -2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ -2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ -2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ -2565